Ochrana osobních údajů

 I.        Úvodní ustanovení 

Zásady zpracovávání osobních údajů (dále jen „Zásady”) představují obecný dokument, který obsahuje zejména základní informace ohledně účelu, rozsahu a způsobech nakládání s osobními údaji subjektů údajů, jakož i práva subjektů údajů související se zpracováváním osobních údajů a možností jejich uplatnění. Zpracovávání osobních údajů se řídí příslušnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
     
II.        Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je: Insighters s.r.o., IČO: 276 21 081, se sídlem Přístavní 1187/49, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119476 (dále jen „Správce”). 

Kontaktní údaje na Správce jsou:
adresa:             Přístavní 1187/49, 170 00 Praha 7 – Holešovice
e-mail:             info@insighters.cz
telefon:            +420 739 280 905    

III.        Účel zpracovávání osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rámci provozování webových stránek včetně specializované online poradny umístěných na adrese: www.stop-chripce.cz.

Správce výslovně sděluje, že zpracovává zvláštní kategorie údajů o zdravotním stavu tak, jak je sám subjekt údajů sdělí v pokládaném dotazu v online poradně, a to vždy po předchozím udělení výslovného souhlasu subjektu údajů. 

Správce postupuje při zpracovávání osobních údajů tak, aby subjekty údajů neutrpěly újmu na svých právech, a dbá na ochranu před neoprávněnými zásahy do jejich soukromí. 

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem: 

· vypracování odpovědi lékaře či odborníka ve zdravotnictví v rámci specializované online poradny; 

· plnění povinností ze smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a Správce; 

· rozesílání nekomerčních zpráv; 

· ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce a dodržování zákonných povinností Správce.

IV.        Rozsah a doba zpracovávaných osobních údajů 

Správce zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel po dobu nezbytně nutnou k zajištění dotčených práv a povinností a dále po dobu, po kterou je Správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo po kterou byl správci ze strany subjektů údajů udělen souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování osobních údajů z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. 

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány Správcem na základě informací poskytnutých od subjektů údajů prostřednictvím elektronické komunikace a z veřejně přístupných zdrojů. Zpracovávání osobních údajů může být prováděno manuálně pověřenými zaměstnanci Správce nebo automatizovaně prostřednictvím výpočetní techniky. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: 

· identifikační údaje: jméno a příjmení; 

· kontaktní údaje: adresa elektronické pošty; 

· zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu uživatelů specializované online poradny, je-li to pro poskytnutí služby nezbytné.

V.        Soubory cookies 

Správce při provozu webových stránek umístěných na adrese: www.stop-chripce.cz využívá souborů cookies. Informace o použití souborů cookies jsou umístěny na uvedených webových stránkách v sekci Zásady použití cookies.    

VI.        Příjemci osobních údajů 

Správce je oprávněn zpřístupnit osobní údaje subjektů údajů třetím osobám za účelem využívání jejich služeb (zpracovávání výslovně položených dotazů subjekty údajů zpracovateli z řad lékařů či odborníků ve zdravotnictví, právní služby, účetní služby, služby daňových poradců, služby informačních technologií, apod.), a to však vždy pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. 

Správce je oprávněn předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci.

VII.        Zpřístupnění a předávání osobních údajů

Správce je v zákonem stanovených případech oprávněn, resp. povinen předat nebo zpřístupnit osobní údaje orgánům činných v trestním řízení, popř. jiným orgánům veřejné moci. 

Osobní údaje mohou být však předány nebo zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu.  

VIII.        Práva související se zpracováváním osobních údajů a možnosti jejich uplatnění

Subjekty údajů jsou oprávněny v souvislosti se zpracováním osobních údajů kdykoli uplatnit níže uvedená práva vyplývající z příslušných právních předpisů: 

·      Právo na přístup k osobním údajům 

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, jakož i informacím uvedených v příslušných právních předpisech. Správce poskytne subjektu údajů na jeho žádost kopii zpracovávaných osobních údajů. 

·      Právo na opravu, omezení nebo výmaz osobních údajů 

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu omezil zpracování nebo vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu omezit zpracování osobních údajů nebo je vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených příslušnými právními předpisy. 

·      Právo na přenositelnost údajů 

V případě, že osobní údaje Správce zpracovává na základě souhlasu subjektu údajů nebo pro účely plnění ze smlouvy a zpracování údajů je automatizované má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

·      Právo vznést námitku 

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany. 

Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány 

·      Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost či podnět ve věci porušení povinností stanovených právními předpisy při zpracování osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených právními předpisy stran zpracování osobních údajů. 

·      Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat udělený souhlas Správci se zpracováním osobních údajů. 


Pro případ realizace práv souvisejících se zpracováváním osobních údajů se subjekty údajů mohou obrátit na Správce se svým požadavkem písemně na adresu jeho sídla nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu: info@insighters.cz.  

IX.        Závěrečná ustanovení

Tyto Zásady jsou účinné počínaje od 1. 1. 2023.

Zajímavosti

O chřipce a očkování bylo řečeno a napsáno mnoho. Vybíráme pro vás ty nejzajímavější události, články, reportáže a rozhovory. Dáváme prostor předním odborníkům – lékařům, epidemiologům, ale třeba i ekonomům.